İÇERİK BULUTU İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YAZAR AYDINLATMA METNİ

 

 1. MADDE-GİRİŞ

 

  1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi konusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlülüklerini korumak amacıyla kişisel veri işleyenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Merkez adresi Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işlemeye ilişkin tüm süreçlerini mevzuata uygun hale getirmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemektedir.

 

Bu yaklaşım ışığında Şirket; Çevrimiçi Alan yazarları ile ilgili elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamakta ve İlgili Kişiler’i işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

  1. Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni’nde Yazarlar, Şirket’in Yazarlar ile ilgili kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki sorular kapsamında aydınlatılacaktır:

 

 1. Şirket’in asgari olarak kimlik bilgileri nedir?
 2. Şirket’in Yazarlar’a dair kişisel veri işlediği veri kategorileri nelerdir?
 3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
 4. Şirket’te elde edilen kişisel veriler hangi amaçlarla işlenmektedir?
 5. İşlenen kişisel veriler Şirket tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarılır?
 6. İlgili Kişi’nin Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğu haklar nelerdir?

 

 1. MADDE – TANIMLAR

 

Alıcı Grubu                       Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

Çevrimiçi Alan”                 Şirket’in www.icerikbulutu.com alan adlı web sitesini ifade eder.

İlgili Kişi                          Kişisel verisi işlenen Yazarlar’ı ifade eder. Aydınlatma Metni’nde Yazar yerine kullanılabilecektir.

 

Kişisel Veri                        Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

 

Veri Kategorisi                       Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını ifade eder.

Veri Konusu Kişi Grubu Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.

 

“ Kurul”                                     Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

“Talep Yönetim Prosedürü” İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde tanınan Veri Sorumlusu olan Şirket’e başvuru hakkının ve Şirket’in başvuruya ilişkin cevap sürecinin detaylarını belirleyen rehber prosedürü ifade eder.

 

Veri Sorumlusu                   Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu Şirket’i ifade eder.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda Şirket’in Yazarlar hakkında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğu veri kategorilerine ve verilere yer verilmiştir.

Veri Kategorisi         

Açıklama

Kimlik

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi gibi bilgileri ifade eder.

İletişim

Telefon, elektronik posta, mektup adresi, sosyal medya hesapları gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder. Şirket faaliyetleri kapsamında Yazar’ın telefon, elektronik posta ve mektup adresi bilgisi işlenmektedir.

Özlük

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim     ve beceriler gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder.

İşlem Güvenliği

İnternet trafik verileri, ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder.

Finans

Banka  hesap  numarası, banka hesap bilgileri, (IBAN no, hesap sahibi vb.) gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder.

Mesleki Deneyim

Geçmişte deneyim kazanılan, çalışılan alanlar ve şirketler gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder. Şirket faaliyetleri kapsamında yalnızca fotoğraf verisi işlenmektedir.

Diğer (Çevrimiçi Alan Performans Verileri)

Yazar’ın ürettiği içerik sayısı, yazar performans notu gibi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen bilgileri ifade eder.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket tarafından işlenen Yazar kişisel verileri; Kanun’da öngörülen nedenlerle, Şirket ve Yazar arasındaki sözleşmelerdeki edimlerin yerine getirilmesi ve Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi gibi başlıca amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yazar’dan talep edilen kişisel veriler Şirketçe, Şirket yetkili çalışanlarının ulaşımına açık bir şekilde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda çeşitli veri kayıt sistemleri dâhilinde aşağıdaki şekillerde işlenmektedir;

 1. Şirket, Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla amacıyla kimlik veri kategorilerindeki Yazar verilerini Yazar üyelik işlemlerinin yapılması, içerik tayinin yapılması, ödemelerin yapılması ve benzeri amaçlarla üyelik talep mektubu ve Çevrimiçi Alan Yazar ara yüzleri aracılığıyla Yazar’dan temin edilmesi yoluyla işlenmektedir.
 2. Şirket, Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla iletişim veri kategorilerindeki Yazar verilerini, Şirket’in Yazar ile iletişim kurma ve bu iletişim yoluyla aralarında akdedilen Yazar Sözleşmesi’nden doğan edimlerin yerine getirilmesi faaliyetleri kapsamında üyelik talep mektubu ve Çevrimiçi Alan Yazar ara yüzleri aracılığıyla Yazar’dan temin edilmesi yoluyla işlenmektedir.
 3. Şirket, Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla özlük ve mesleki deneyim veri kategorilerindeki Yazar verilerini, Yazar seçme ve gruplandırma faaliyetleri kapsamında üyelik talep mektubu ve Çevrimiçi Alan Yazar ara yüzleri aracılığıyla Yazar’dan temin edilmesi yoluyla işlenmektedir.
 4. Şirket, Sözleşme’nin kurulması ve ifası ve meşru menfaatleri gereği finans veri kategorilerindeki Yazar verilerini, Yazar ödemeleri faaliyetleri kapsamında Çevrimiçi Alan Yazar ara yüzleri aracılığıyla Yazar’dan temin edilmesi yoluyla işlemektedir.
 5. Şirket Sözleşme’nin kurulması ve ifası aracılığıyla görsel veri kategorisindeki Yazar verisini, Yazar Profili oluşturma faaliyetleri kapsamında Yazar’ın tercih edip Çevrimiçi Alan’a fotoğrafını yüklemesi halinde Yazar’dan temin etme yöntemiyle işlenmektedir.
 6. Şirket mevzuattan doğan yükümlülüğünü yerine getirmek ve meşru menfaatleri gereği Yazar, kullanıcı hesaplarının açılması ve log kayıtlarının tutulması faaliyetleri kapsamında kimlik, iletişim, işlem güvenliği kapsamındaki Yazar kişisel verilerini doğrudan Yazar’ın Çevrimiçi Alan’a giriş sırasında elde edilmektedir.
 7. Şirket, Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla Çevrimiçi Alan Performans Verileri’ni Yazar performansını ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Yazar’ın Çevrimiçi Alan’daki içerik üretim faaliyetlerini analiz etme yöntemiyle elde etmektedir.

 

 1. Yazar Verilerinin İşlenme Amaçları

Yazar kişisel verileri Şirketçe fiziksel ve elektronik ortamda çeşitli veri kayıt sistemleri dâhilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve başta Şirket insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi olmak üzere çeşitli meşru amaçlarla işlenmektedir. Bu amaçlar aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Yazarlar için Yazar Sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 2. Mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, Yazarlar’dan gelecek soru, şikâyet ve taleplerin cevaplanması,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 6. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 8. Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 11. Mevzuattan doğan zorunlu bildirimlerin yapılması,
 12. Yazar memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Yazar performansının değerlendirilmesi,
 14. Yazar’a yazmak için talep ettiği içerikleri atama süreçlerinin yürütülmesi,
 15. Yazar eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 16. Yazarla iletişim kurulması ve devam ettirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, verimlilik, özel günlerin kutlanması, Şirket genelinde önemli haberlerin verilmesi, Şirket eğitimleri, webinarlar ve aktiviteler ile ilgili toplu ve genel bilgilendirmeler yapmak maksadıyla toplu elektronik ileti gönderilmesi,
 17. İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 18. Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi.
 19. Yazar ücretlerinin ödenmesi,
 20. Şirket bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 1. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 4.  İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Üçüncü Kişilere Aktarım

Şirket işbu Aydınlatma Metni ile Yazarlar’ın kişisel verilerin işlenmesine dair Yazarlar’ı aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.

 

Yazar kişisel verileri aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

Yurtiçine Aktarım

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

1. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

2. Tedarikçiler (kurumun çalıştığı bankalar)

1. Yazarlar ile akdedilen Yazar Sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

4. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

5. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

6. Ücret politikasının yürütülmesi

7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket avukat, Şirket müşterileri vb.)

2. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Mahkemeler vb.)

1. Yazarlar ile akdedilen Yazar Sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

3. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

4. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

5. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

6. Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi

7. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

Yurtdışına Aktarım

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Google e-posta alt yapısı kullanmak suretiyle mail alt yapısı sunan özel hukuk tüzel kişisine aktarım yapılmaktadır.

 

1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

2. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yurtdışında OvhCloud (ovh.com)

2 rue Kellermann, Roubaix, 59100, FR adresinde

bulunan sunucu kullanmak suretiyle işbu yazılım alt yapısını sunan özel hukuk tüzel kişisine aktarım yapılmaktadır.

 

 

 

1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

2. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

 

  1. Yurtiçinde Aktarım

 İşlenen veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

 1. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 3. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 4. Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 5. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 6. İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 

  1. Yurt Dışına Aktarım

Şirket, ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda Yazar kişisel verilerini yurt dışına aktarır.

 

Şirket’in açık rıza olmaksızın da İlgili Kişiler’in kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 

 1. Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir. 
 2. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
 3. İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 4. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 5. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
 6. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 

 1. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i; Şirket idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak İlgili Kişi’nin Açık Rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. Şirket’in İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nı almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir.
 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları ve Şirket’e Başvuru

 

  1. İlgili Kişi’nin Hakları

 

İlgili Kişi aşağıdaki hususlarda kişisel verileri konusunda Şirket’e başvurma hakkına sahiptir;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

  1. Şirket’e Başvuru

Şirket, İlgili Kişi’nin Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen haklarını korumak ve bu hususta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına Prosedür hazırlamıştır. Şirket işbu Prosedür’e uygun olarak İlgili Kişi’nin kişisel verileri ile ilgili Şirket’e başvurmak suretiyle talep ettiği bilgileri ücretsiz olarak en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede temin etmek için azami gayreti gösterir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret İlgili Kişi’den alınabilir. Şirket talebi inceleme neticesinde talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket talebin gereğini yerine getirir. Başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

 

İlgili Kişiler, 8.1. maddede belirtilen haklarını, www.icerikbulutu.com alan adlı adreste ekte yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya bilgi@icerikbulutu.com elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabilir.

 

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, İlgili Kişi’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi gerekmektedir.

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilerinizi bu form ile bize ulaştırın, uygun zamanınızı mail ile öğrenerek sizi arayalım.

Teşekkürler!

Form başarıyla gönderildi.

Hata!

Form gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.

Bültenimize Abone Olun

2500’den Fazla Kişinin Katıldığı Bültenimizle Her Perşembe İçerik Pazarlaması İpuçları, Uygulamaları ve Örneklerine Ulaşın!